Jak prawidłowo dbać o maszyny produkcyjne?

Maszyny produkcyjne, jak wszystkie urządzenia podczas eksploatacji, ulegają zużyciu. Odpowiednie zabiegi konserwacyjno-remontowe pozwalają utrzymać je w należytym stanie, odpowiednim do bezproblemowej eksploatacji. Zapobiega to awariom, kosztownym przestojom w pracy i co równie istotne – zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków na terenie zakładu. Przypominamy w jaki sposób pielęgnować maszyny produkcyjne.

Konserwacja zgodna z instrukcją producenta

Każda eksploatowana maszyna wymaga pielęgnacji. Sposób bieżącego dbania o nią, podobnie jak rodzaj okresowych badań technicznych jest zdeterminowany jej rodzajem, specyfiką miejsca gdzie jest zamontowana czy środowiska pracy. Z tego względu istotne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia i stosować się do zaleceń firm zajmujących się projektowaniem maszyn oraz ich budową. Czynności związane z bieżącą (codzienną) pielęgnacją obejmują czyszczenie, smarowanie, a także oliwienie podzespołów urządzenia. Maszyna może wymagać także regulacji, jak również zaplanowanych remontów dokonywanych celem usprawnienia pracy. Elementem prac pielęgnacyjnych wykonywanych przy maszynie są także naprawy awarii. Sytuacje te są nieplanowane, stąd ich realizacja musi przebiegać sprawnie, aby cykl pracy maszyny nie był przewlekle zaburzony. Wymianie muszą podlegać części, które uniemożliwiają prawidłową eksploatację urządzenia lub stwarzają zagrożenie dla personelu. Remonty i naprawy muszą zostać odnotowane w dokumencie zwanym potocznie „książką napraw” maszyny. Dokument ten powinien znajdować się w miejscu, gdzie urządzenie pracuje.

Okresowe przeglądy techniczne

Kontrole są cykliczne i planowane z wyprzedzeniem. Ich celem jest sprawdzenie czy wszystkie podzespoły i elementy działają w sposób prawidłowy, jak również bezpieczny. Takich badań muszą dokonywać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i specjalne kwalifikacje. Przeglądy muszą zostać udokumentowane na piśmie, a poświadczenia z kontroli muszą być dostępne do wglądu zainteresowanym przez pięć lat od dnia przeprowadzenia badania.