Czym są maszyny kontrolne?

Jeśli zajrzymy do słownika, przekonamy się że kontrola definiowana jest jako nadzór albo też sprawdzanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym/ pożądanym. W podobny sposób można scharakteryzować maszyny kontrolne. Ich głównym przeznaczeniem jest sprawdzanie czy określone procesy przebiegają w prawidłowy sposób. Dlaczego ma to ogromne znaczenie dla zdrowia członków załogi i efektywności pracy? O tym piszemy w poniższym tekście.

Rodzaje maszyn kontrolnych

Urządzenia kontrolno-pomiarowe to gama wyspecjalizowanych maszyn, których zadaniem jest dokonywanie pomiarów celem sprawdzenia czy konkretne czynności mające miejsce w przedsiębiorstwie przebiegają w pożądany sposób. Możemy wyróżnić systemy wizyjne, które pozwalają m.in. na kontrolę komponentów, poprawności ich montażu, czy jakości całego produktu. Przy ich pomocy można ponadto zweryfikować etykietę, sprawdzić stopień napełnienia opakowania i zbadać poprawność umieszczonego na nim kodu. Drugim rodzajem maszyn kontrolnych są systemy oparte na pomiarach elektrycznych. Mowa o miernikach różnego rodzaju; wskaźnikach, czujnikach i rejestratorach odpowiadających potrzebom danej firmy produkcyjnej.

Dlaczego systemy kontrolne są istotne?

Nadzór nad procesami mającymi miejsce w przedsiębiorstwie należy postrzegać w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych, a także wydajności pracy zakładu. W zależności od specyfiki firmy, znaczenie może mieć kontrola temperatury, stężenia gazu czy wysokość ciśnienia. Stałe monitorowanie czynników mogących potencjalnie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej ma wówczas kluczowe znaczenie. Dokładność i niezawodność pomiarów mają wówczas realny wpływ na życie i zdrowie pracowników danej firmy.

W przedsiębiorstwie, w którym nie ma ryzyka wystąpienia groźnych sytuacji, istnieją inne zagrożenia, związane bezpośrednio z wydajnością. Chodzi o awarie, przestoje w produkcji czy też potencjalny spadek jakości wyrobów. Urządzenia kontrolne mają wyeliminować te ryzyka i na bieżąco nadzorować najbardziej newralgiczne etapy produkcji.